Στόχοι και Όραμα

Στόχος της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών είναι η προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα, η έρευνα, η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση και η ενημέρωση των νοσηλευτών σε θέματα υγείας με απώτερο στόχο την ωφέλεια της νοσηλευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού το σωματείο δρά σύμφωνα με τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέσα, ιδιαίτερα: