Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύσταση του Δικοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο 2017-1019 είναι η παρακάτω:

 

Πρόεδρος:
Μαρία Χατζοπούλου

Αντιπρόεδρος:
Στέλιος Κατσαραγάκης

Γεν. Γραμματέας:
Όλγα Σίσκου

Ταμίας:
Ψυχογυιού Αργυρή

Ειδ. Γραμματέας:
Παρίσης Γάλλος

Μέλη:
Χαρχαρίδου Μαρία
Δημήτρης Πρωτόγηρος